Algemeen
Carla Bleesing uitvaartbegeleiding doet haar best om zo juist en actueel mogelijke informatie op de website aan te bieden en probeert zo nauwkeurig en volledig mogelijk te zijn. Ik ben niet aansprakelijk voor (vermeende) schade door gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van www.carlableesing.nl en de informatie die ik op de website aanbied.

Inhoud van de site
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Carla Bleesing uitvaartbegeleiding. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Carla Bleesing uitvaartbegeleiding is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Verwijzingen en hyperlinks
Indien ik via links naar andere websites verwijs, is dat ter informatie aan de bezoekers van mijn website. Ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op andere websites.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Carla Bleesing uitvaartbegeleiding stuurt, kunnen onveilig zijn. Ik raad derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Carla Bleesing uitvaartbegeleiding  te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Carla Bleesing uitvaartbegeleiding te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Gegevens die u via de website aan ons doorgeeft, moeten juist en rechtsgeldig zijn. Ik ben niet verplicht om uw gegevens te controleren. De gegevens die u doorgeeft mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Carla Bleesing uitvaartbegeleiding behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer is gewijzigd.